1. Tembung Ngoko-Krama-Krama Inggil
 2. Tembung Saroja
 3. Tembung Plutan
 4. Tembung Kosok Balén
 5. Tembung Éntar
 6. Tembung Garba
 7. Tembung Camboran
 8. Tembung Kérata Basa
 9. Tembung Mbangetaké
 10. Tembung Sanalika
 11. Tembung Rura Basa
 12. Arané Godhong
 13. Arané Kembang
 14. Arané Pentil
 15. Arané Woh
 16. Arané Isi
 17. Arané Anak Wong
 18. Urutané Sedulur
 19. Prenahé Sedulur
 20. Arané Anak Kéwan
 21. Swarané Kéwan
 22. Arané Wit
 23. Wilangan
 24. Pepindhan
 25. Sanépan
 26. Purwakanthi
 27. Wangsalan
 28. Gamelan
 29. Tembang
 30. Silah-silahing Tembung
 31. Silah-silahing Ukara

Beberapa istilah dalam tata bahasa jawa.

Lintunipun.

|Joglo|Kawruh Basa|Aksara Jawa|
|Parikan|Tembang|Paribasan|Buku Tamu|
|Download Hanacaraka Font|Situs|

CopyRight © 2004
Design by Budi Sayoga
gsayoga@yahoo.com

Kawruh Basa Jawi
(Pengetahuan berbahasa jawa)
The Official Site of Aksara Jawa